De Stem van de

Goede Herder

Geloofsbelijdenis

Allereerst baseren wij ons geloof op de Bijbel, Gods Heilig en onfeilbaar Woord. Daarnaast hechten wij waarde aan de apostolische geloofsbelijdenis, de dordtse leerregels en de nederlandse geloofsbelijdenis.

 

Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon, onze Here;

Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;

Die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden;

Die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, Zijn Almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de opstanding van het vlees;

het eeuwige leven.